Integrovaná Politika Společnosti Ball Aerosol Packaging CZ S.R.O

Vést, udržovat a rozvíjet systém managementu kvality, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární prevence, ochrany životního prostředí a systém hygieny (BRC) jako integrovanou součást systému řízení, což předpokládá minimalizaci bezpečnostních rizik a environmentálních aspektů, zvýšení ochrany zdraví všech zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků a okolní veřejnosti. To vše v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů s ohledem na strategii a cíle celé skupiny Ball.

Hlavní principy integrované politiky společnosti Ball Aerosol Packaging CZ s.r.o.

Zaměření na bezpečnost zaměstnanců a ochranu životního prostředí:

 • Bezpečnost, ochrana života a zdraví zaměstnanců je pro společnost na 1. místě (nulová úrazovost).
 • Bezpečnost a ochrana životního prostředí je nedílnou součást myšlení, chování a pracovních návyků všech zaměstnanců i dodavatelů. 
 • Pravidelně vyhodnocovat bezpečnostní rizika, předcházet jim, odstraňovat je, nebo snižovat jejich dopad na přijatelnou úroveň.
 • Neprodleně a objektivně vyšetřit veškeré úrazy, nehody a havárie pomocí A3 reportů, pokud k nim přes veškerou snahu dojde, a přijímat nápravná opatření k odstranění nebo eliminaci příčin těchto událostí.

 

Zaměření na zákazníka:

 • Poznávání, analyzování a plnění současných i budoucích potřeb našich zákazníků.
 • Vyrábět, prodávat a dodávat bezpečné výrobky, které budou splňovat legislativní požadavky a plně uspokojují potřeby zákazníka.

 

Leadership:

 • Zapojení vrcholového vedení do managementu systému kvality, životního prostředí a bezpečnosti (detail strana 2).
 • Vzdělávání, trénování a vedení pracovníků a definování strategických záměrů organizace.
 • Vybavení pracovníků potřebnými zdroji pro činnosti v rámci jejich zodpovědnosti.
 • Vytváření pracovního prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu, EMS a BOZP.

 

Zapojení pracovníků:

 • Využívání znalostí, schopností a dovedností všech pracovníků společnosti pro řízení procesů.
 • Využívat komplexní systém vzdělávání zaměstnanců k trvalému zvyšování jejich uvědomění a
 •  získávání potřebných znalostí a dovedností.
 • Rozvíjení úrovně kompetence pracovníků a aktivní vyhledávání příležitostí ke zlepšování.

 

Procesní přístup:

 • Definování procesů a vnímání činností v organizaci jako vzájemně na sebe působících procesů.
 • Plánování a zajišťování dostupnosti zdrojů potřebných pro realizaci procesů.
 • Uplatňování, rozvíjení a neustálé zlepšování systému managementu kvality, EMS, BOZP  a hygienických požadavků vedoucí k uspokojování potřeb a očekávání zákazníků a všech zainteresovaných stran.

 

Zlepšování:

 • Neustále zlepšování kvality výrobků, zvyšování efektivnosti a účinnosti všech procesů, systému managementu kvality a trvalá analýza rizik a opatření ke zlepšování.
 • Využívání podnětů pracovníků ke zlepšování výkonnosti všech procesů a činností.

 

Rozhodování na základě podložených informací:

 • Analýza údajů pomocí 8D/4D reportů a uplatňování týmové práce pro řešení problematiky kvality.

 

Zapojení vrcholového vedení do principů integrované politiky společnosti Ball Packaging CZ s.r.o.-detail

Vrcholové vedení se tímto zavazuje, že:

 • svým vlastním jednáním a příkladem prosazovat přijatou koncepci a to při rozhodování a všech podnikových aktivitách
 • vyrábět, prodávat a dodávat bezpečné výrobky, který bude splňovat legislativní požadavky a plně uspokojují potřeby zákazníka
 • zajistit výrobu a prodej zdravotně nezávadných výrobků dodržováním zásad  BRC
 • zajišťovat trvalé zlepšování pracovních podmínek dodržováním všech stanovených zásad, využíváním moderních technologií a zvyšováním výkonnosti integrovaného systému
 • uplatňovat přímou odpovědnost vedoucích zaměstnanců v rozsahu jejich pracovního zařazení a odpovědný přístup všech ostatních zaměstnanců
 • neprodleně a objektivně vyšetřovat veškeré úrazy, nehody a havárie pomocí A3 reportů, pokud k nim přes veškerou snahu dojde, a přijímat nápravná opatření k odstranění nebo eliminaci příčin těchto událostí
 • vyhledávat a analyzovat rizika/aspekty všech pracovních činností, zapojovat do spolupráce v této oblasti všechny zaměstnance v rámci jejich pracovního zařazení, seznamovat je prostřednictvím vedoucích zaměstnanců s identifikovanými riziky a vyžadovat respektování podmínek bezpečné práce a hygieny
 • vyžadovat po všech zaměstnancích odpovědnost, dodržování legislativních požadavků a znalost interních dokumentů
 • zahrnovat požadavky bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí do všech činností společnosti a uplatňovat je i při výběru a nákupu nových technologií, technických zařízení apod.
 • seznamovat dodavatele s interními pravidly ve společnosti a vyžadovat od nich respektování stanovených podmínek
 • usilovat o odstranění nebo maximální snížení negativních vlivů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel regionu,
 • na základě interních auditů a 6S auditů zvyšovat efektivnost jednotlivých opatření
 • zvyšováním kvality výroby, snižováním materiálních a energetických nároků na vyrobenou jednotku zboží zajistit minimalizaci čerpání přírodních zdrojů a surovin

 

Vrcholové vedení si ukládá následující úkoly:

 • zajišťovat bezpečnost práce -  s vizí o dosažení nulové úrazovosti
 • snižovat vliv na životní prostředí s důrazem na prevenci
 • udržovat trvalý respekt k požadavkům zákazníka na kvalitu výrobků i služeb
 • uspokojovat potřeby všech zájmových skupin (zákazník - vlastník - vedení - zaměstnanec)
 • zlepšovat vztahy se zákazníky i dodavateli neustálým zlepšováním vzájemné komunikace
 • dosahovat standardně vysoké výkonové parametry
 • neustále zlepšovat metody práce a tak zlepšovat úrovně kvality a efektivnosti práce
 • důsledně sledovat a optimalizovat náklady
 • snižovat vnitřní zmetkovitost v závodě
 • rozšiřovat automatizaci a vizualizaci kontrolních systémů na výrobních linkách
 • zajišťovat každodenní implementaci systémových norem
 • modernizace výrobních linek
 • plnění požadavků (cílů)  BIG 6
 • zlepšovat informovanost a motivaci zaměstnanců
 • zvyšovat pocit hrdosti, loajálnosti a odpovědnosti zaměstnanců k firmě.

 

Za naplňování integrované politiky mají odpovědnost všichni zaměstnanci společnosti Ball Aerosol Packaging CZ s.r.o.

Naše budoucnost je záležitostí každého z nás.

Ve Velimi dne: 26.2.2024